ผลงานเด่น “โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”

โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงานเด่นที่สามารถนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัล เป็นที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง ซึ่งมีกิจกรรมที่เน้น คือ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถนักเรียนทุกกลุ่มสาระเพื่อรับการประเมินสู่โรงเรียนในฝัน หรือโรงเรียนดีประจำอำเภอ และกิจกรรมจิตอาสา (จิตสาธารณะ) โดยเน้นให้นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคมด้วยความเต็มใจ กระตือรอร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน

Advertisements